Uslovi i prava korišćenja

Opšti uslovi poslovanja Metalex ATM doo, Đorđa Andrejevića Kuna 49, 18000 Niš

Poštovani korisnici,

Dobrodošli na sajt privrednog društva Metalex ATM. Metalex ATM Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima. Opšti uslovi poslovanja se primenjuju na sve sadržaje i usluge privrednog društva Metalex ATM. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite prezentaciju privrednog društva Metalex ATM.

Opštim uslovima poslovanja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

 1. Opšti deo
 2. Ponuda i isporuka
 3. Cene i plaćanje
 4. Mesto i rok isporuke
 5. Prenos rizika
 6. Pravo zadržavanja vlasništva
 7. Upotreba software-a
 8. Garancija
 9. Odustanak od ugovora, odštetni zahtev i pravo reklamacije
 10. Tajnost podataka
 11. Nadležnost suda

 

1. Opšti deo

Opšti uslovi

 1. Registracija na našem portalu i naručivanje proizvoda je moguća isključivo za preduzetnike i privredna društva registrovana kod agencije za privredne registre Republike Srbije.
 2. Nakon prijema porudžbine putem našeg sajta klikom na dugme „Naruči“, prodavac je obavezan da izvrši elektronsku potvrdu (elektronskom potvrdom još uvek nije zaključen ugovor između kupca i prodavca).
 3. Nakon elektronske potvrde, prodavac šalje ponudu kupcu. Eventualni specijalni uslovi, popusti i ostali komercijalni uslovi biće definisani tek u predračunu.
 4. Prihvatanjem ponude od strane kupca putem faxa ili e-mail-a zaključen je ugovor između prodavca i kupca.
 5. Kupac se obavezuje da preuzme robu u centralnom magacinu prodavca, osim ako ponudom nije definisan neki drugi način isporuke.
 6. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da o tome obavesti kupca prilikom slanja ponude.
 7. Nakon završetka procesa online kupovine roba se rezerviše u magacinu.
 8. Nakon plaćanja kupac preuzima robu u centralnom magacinu, osim ako pojedinačnim ugovorom nije drugačije dogovoreno

 

Načini plaćanja

U skladu sa zakonom o platnom prometu između privrednih subjekata jedini način plaćanja na našem portalu jeste virmanski. Uplatu možete izvršiti nalogom za prenos u najbližoj banci ili elektronski putem svog e-banking naloga. Nalog za prenos treba popuniti podacima iz naše ponude (profakture) koja će neposredno nakon naručivanja proizvoda biti poslata na Vaš e-mail ili fax. Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva nalog za prenos popunite na isti način u elektronskoj formi.

Korišćenje portala

Opšti uslovi poslovanja se odnose na sve stranice automatizacija.rs. Opšti uslovi poslovanja se odnose na svakog posetioca automatizacija.rs i svaki posetilac je dužan da ih pažljivo pročita. Smatra se da su Opšti uslovi poslovanja prihvaćeni prilikom posete našem sajtu i korišćenjem ovog portala. Prihvatanje ovde utvrđenih uslova i pravila znači davanje bezuslovne saglasnosti posetioca da će u svemu poštovati i primenjivati ovde utvrđene uslove i pravila.

Vlasnik automatizacija.rs Internet prodajnog mesta je Metalex ATM doo.

Metalex ATM doo zadržava pravo da suspenduje ili poništi registraciju svakog korisnika koji krši odredbe ovih Opštih uslova poslovanja.

Stranice automatizacija.rs Internet prodajnog mesta služe za ličnu upotrebu njegovih posetilaca i to bez bilo kakve nadoknade. Komercijalna upotreba automatizacija.rs Internet prodajnog mesta, uključujući preprodaju robe nije dozvoljena.

Neke fotografije na automatizacija.rs Internet prodajnom mestu su isključivo informativnog karaktera i služe samo u cilju ilustracije, te u tom smislu ukoliko postoji razlika između fotografije i stvarnog kvantiteta i kvaliteta robe datog u opisu robe primaran je opis robe.

Pod robom se podrazumeva svaka stvar koja se nalazi na stranici automatizacija.rs Internet prodajnog mesta.

Metalex ATM doo zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova poslovanja.

Metalex ATM doo ne daje nikakve garancije i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za direktne i indirektne štete koje možete pretrpeti korišćenjem usluga ili u vezi s korišćenjem internet strana, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računarska mreža koju automatizacija.rs Internet prodajno mesto ne kontroliše ni u kojem obliku već je na nju samo vezana pa se zbog toga ne može osigurati dostupnost servisa (servera) koje direktno ne kontroliše.

Spoljne internet strane (eksterni linkovi)

automatizacija.rs Internet prodajno mesto uključuje linkove na druge internet strane, a materijali na tim stranama su izvan kontrole Metalex ATM doo i stoga Metalex ATM doo nije odgovoran za sadržaj na tim stranama.

Oglašavanje

Deo internet strana automatizacija.rs Internet prodajnog mesta predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da te materijale usaglase sa zakonskim normama i pravilima. Metalex ATM doo nije odgovoran za bilo kakve protivpravne sadržaje ukoliko su u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, greške i nepravilnosti marketinških materijala.

Izmene

Metalex ATM doo zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke na svim svojim internet stranama. Metalex ATM doo zadržava pravo na izmenu ovih Opštih uslova poslovanja, i obavezuje se da svaku izmenu i dopunu ovih Uslova i pravila učini dostupnom posetiocima stranice automatizacija.rs Internet prodajnog mesta. Sve promene će se primenjivati na korišćenje svih internet stranica automatizacija.rs Internet prodajnog mesta.

Posetioci automatizacija.rs Internet prodajnog mesta nemaju pravo da jednostrano menjaju ove Opšte uslove poslovanja, a svaka eventualna izmena će biti nevažeća osim u slučaju saglasnosti Metalex ATM doo u pismenom obliku.

Izbor prava

Ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom za tumačenje, primenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova korišćenja automatizacija.rs Internet prodajnog mesta. Sudovi Republike Srbije isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internet strana ili u vezi s njima. Metalex ATM doo ne obećava da su materijali sadržani na predmetnim stranama primereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istim s teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup internet stranama s navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova i pravila korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom.

Sve naše isporuke, usluge i ponude odvijaju se isključivo pod uslovima isporuke i plaćanja koji slede, bez obzira da li su ovi uslovi navedeni ili ne. Time se izričito osporavaju od toga odstupajući uslovi, koje postavlja kupac.

Takvi uslovi obavezuju privredno društvo Metalex ATM samo u slučaju da ih je ono pismeno priznalo.

2. Ponuda i isporuka

Zadržavamo pravo izmena ponuda, osim ako je dat određeni rok važenja. Za opseg isporuke merodavna je ponuda prodavca koju je kupac potvrdio. One predstavljaju i osnovu za ugovaranje. Potvrđene porudžbine za kupca još nisu obavezujuće. Kod kataloških komponenata je potvrda porudžbine pravovremena, ako je izdata u trenutku ispostave računa i isporuke. Kod ponuda sa ograničenim rokom važenja i sa određenim rokom prihvatanja ponude je merodavna sama ponuda, ako ne postoji blagovremena potvrda porudžbine. Dodatni dogovori i promene važe samo uz našu pismenu potvrdu.

Zadržavamo pravo promene konstrukcijskih rešenja, kao i ostalih tehničkih i radnih osobina, ukoliko poboljšavaju tehničke karakteristike.

Priložena dokumentacija uz upit za ponudu, kao što su crteži, specifikacije, materijali, mustre, alati, modeli i sl., koje preduzeće Metalex ATM dobije od strane kupca, ostaje vlasništvo kupca. Ta dokumentacija je za preduzeće Metalex ATM obavezujuća osnova za izradu ponude. Ako dođe do bilo kakvih izmena u odnosu na prvobitni upit i prvobitnu ponudu, kupac je u obavezi da pismeno, u okviru porudžbine ukaže na te izmene.

Ukoliko preduzeće Metalex ATM uz ponude priloži dokumentaciju po prirodi i na način kao što je gore navedeno, ta dokumentacija je i ostaje vlasništvo preduzeća Metalex ATM. Kupac se obavezuje da tu dokumentaciju ne koristi u svrhe koje nisu određene ugovorom, da je ne umnožava i ne učini dostupnom trećim licima.

Očigledne zabune, štamparske greške, greške u pisanju i računu, kao i u proračunu za preduzeće Metalex ATM nisu obavezujuće i ne daju kupcu pravo na nadoknadu štete.

3. Cene i plaćanje

Cene koje se nalaze na sajtu su prodajne cene franko magacin prodavca i informativnog su karaktera, osim ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore, i u njih neće biti uračunati troškovi pakovanja i poreza, dažbina, nameta i ostali troškovi plativi prema važećem zakonu u Republici Srbiji.

Cene ne sadrže zakonom određen porez na dodatnu vrednost, međutim na ponudi (profakturi) se posebno iskazuje vrednost PDV.

Na profakturi koja će uslediti od strane prodavca nakon poručivanje od strane kupca, tačno su navedene cene, rabati, datum valute i rok i mesto isporuke.

Ukoliko kašnjenje u plaćanju prelazi rok označen na profakturi, Metalex ATM doo ima pravo da odustane od ugovora i da na osnovu odredaba o svojinskom pravu preduzme mere za povrat robe. Naknadu u vezi počinjene štete dužan je da plati Kupac.

Ukoliko je Metalex ATM preuzeo na sebe sklapanje ili montažu, Kupac će snositi sve troškove proistekle sa tim u vezi.

Kupac nema pravo da vrši prebijanja sa bilo kakvim potraživanjima.

Podrazumeva se da su prodajne cene, kao i sve ponude zajedno sa kalkulacijama date u dinarima, osim ukoliko izričito nije drugačije dogovoreno.

Troškove pakovanja i transporta snosi kupac. U slučaju da smo prema propisima o ambalaži u obavezi da za transport korišćenu ambalažu ponovo preuzmemo, troškove povratnog transporta ambalaže snosi kupac, kao i primerene troškove njenog recikliranja ili ukoliko mi to smatramo svrsishodnim, primerene dodatne troškove njenog ponovnog korišćenja. Poručilac se obavezuje i potvrđuje to svojom porudžbinom nama, da će sa navedenom ambalažom, koju nije vratio, postupiti shodno propisima o ambalaži i da će nas na naš zahtev obavestiti o količini i vrsti tako obrađene ambalaže kao i da će na naš zahtev pismenim putem potvrditi da se pridržavao navedenih propisa. U svako doba smo ovlašćeni da se uz prethodnu najavu uverimo na licu mesta kod poručioca da se pridržavao navedenih propisa.

Zadržavamo pravo prilagođavanja cena, ukoliko dođe do promena u osnovama za kalkulaciju.

Ne postoji minimalna vrednost fakture za robu, popravke i usluge.

Ukoliko pojedinačnim ugovorima nije postignut dogovor o drugačijem načinu plaćanja, tada važi sledeće: Kupac je dužan da se pridržava roka plaćanja koji je naveden na našim komercijalnim dokumentima (ponuda, potvrda porudžbine, faktura), a koji glase na njegovo ime.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem (način plaćanja je definisan u ponudi) Metalex ATM doo će imati pravo na kamatu na neplaćeni iznos tokom perioda kašnjenja u skladu sa važećim zakonom u Republici Srbiji.

Troškovi montaže, popravke i troškovi vezani za informacije o proizvodu se plaćaju odmah u neto iznosu.

Odlaganje plaćanja i odbici od računa zbog eventualnih potraživanja od strane kupca su dopustivi samo u slučaju priznatih ili pravosnažno utvrđenih potraživanja kupca.

4. Mesto i rok isporuke

Isporuka robe se vrši na teritoriji Republike Srbije kao i van granica ove zemlje. Isporuka na teritoriji Kosova i Metohije moguća je samo u određenim mestima.

Mesto isporuke je prvenstveno Metalex ATM doo, Đorđa Andrejevića Kuna 49, 18000 Niš, osim ukoliko pojedinačnim ugovorom nije drugačije dogovoreno.

Rok isporuke počinje sa datumom na ponudi. To važi samo u slučaju da su do tog datuma sve tehničke i komercijalne pojedinosti utvrđene. Kupac je dužan da izvrši sve potrebne pomoćne radnje kako bi se porudžbina realizovala u roku. Rok isporuke je ispoštovan ako je do tog roka predmet isporuke napustio proizvodni pogon preduzeća Metalex ATM doo ili je kupcu saopšteno da je predmet spreman za slanje.

Metalex ATM doo se trudi da se pridržava rokova isporuke koje je i sama potvrdila, ali Kupac treba da zna da kašnjenje u isporuci ne može da bude predmet potraživanja za Kupca. Kupac može da odustane od narudžbe ukoliko kašnjenje u isporuci dostigne 30 dana.

Metalex ATM doo se oslobađa bilo kakvih obaveza u slučaju kašnjenja sa isporukom, ako do kašnjenja nije došlo krivicom Metalex ATM-a.

Dopuštene su delimične ili prevremene isporuke od strane preduzeća Metalex ATM.

Rok isporuke se produžava u slučaju više sile. U višu silu spadaju i mere radničkih borbi, posebno štrajkovi i onemogućavanje rada zatvaranjem prostorija za rad. To važi i ukoliko su nastupile nepredviđene prepreke i okolnosti kod kooperanata.

Ispunjenje roka isporuke pretpostavlja ispunjenje ugovornih obaveza od strane kupca.

Za gore opisane okolnosti Metalex ATM doo ne može da bude odgovoran i ako one nastupe za vreme već postojećeg odlaganja.

Ako se isporuka odgodi po želji kupca, zadržavamo pravo da nakon primerenog roka raspolažemo predmetom isporuke po svom nahođenju, da kupcu isporučimo robu u adekvatno produženom roku i da zaračunamo nastale troškove skladištenja.

Ako mi kasnimo sa ispunjenjem obaveza i kupac nam odobri primeren naknadni rok uz nedvosmislenu izjavu da posle tog roka odbija naše usluge, i ukoliko mi ne ispunimo obaveze u tom naknadnom roku, kupac može da odustane od ugovora. Ako kupac robu primi sa zakašnjenjem i to svojom krivicom, ostaje dužan da ispuni svoje obaveze prema nama.

U slučaju da kupac pretrpi štetu zbog kašnjenja u isporuci našom krivicom, on ima pravo da podnese odštetni zahtev u slučaju štete zbog kašnjenja. Odšteta iznosi za svaku punu nedelju kašnjenja 0,5% od vrednosti onog dela ukupne isporuke, koji usled kašnjenja nije mogao da bude korišćen pravovremeno ili u skladu sa ugovorom, ali najviše 5% od te vrednosti i bez prava na druge zahteve.

5. Prenos rizika

Mesto prenosa rizika je prvenstveno magacin preduzeća Metalex ATM ili drugo dogovoreno mesto isporuke navedeno od strane Kupca.

Isporuka se u svakom slučaju odvija na rizik kupca. Rizik snosi kupac i kod delimičnih i prevremenih isporuka. To važi i u slučaju kada je Metalex ATM doo preuzeo dopremanje, i sopstvenim vozilima, kao i postavljanje dopremljene robe. Ako se otpremanje odlaže zbog okolnosti za koje je odgovoran kupac, rizik prelazi na kupca od dana spremnosti robe za otpremanje.

Rizik štete se prenosi na Kupca i kada se roba predaje špediteru, prevozniku ili nekom drugom licu, koga Kupac odredi za preuzimanje robe čak i u slučaju kada se roba prenosi besplatno, ili dovozi na kućnu adresu. U slučaju naše isporuke, mi zadržavamo rizik štete do mesta primopredaje robe. Svi ovi uslovi važe i u slučaju parcijalne isporuke.

Kupac je dužan da primi i robu sa beznačajnim nedostacima i greškama.

U slučaju nepotpune, ili pogrešne isporuke primedbe se odmah moraju konstatovati i naznačiti na tovarnom listu ili otpremnici.

U nedostatku primedbe na otpremnici, isporuka se smatra prihvaćenom.

Po želji kupca Metalex ATM doo može da zaključi osiguranje od krađe, loma, transportnih oštećenja, oštećenja od vode i vatre kao i od ostalih rizika, koje osiguravajuća društva prihvataju.

6. Pravo zadržavanja vlasništva

Isporučena roba ostaje naše vlasništvo, do potpune isplate svih postojećih i budućih potraživanja koja proizilaze iz poslovnog odnosa sa kupcem, bez obzira na pravne osnove.

Primenu naših prava zadržavanja vlasništva ne treba smatrati odustajanjem od ugovora. Naprotiv, pored prava na povraćaj našeg vlasništva zadržavamo i sva prava iz kupoprodajnog ugovora, posebno pravo na nadoknadu štete i nadoknadu propuštene dobiti.

Kupac ima pravo da opozivo u okviru urednog poslovanja otuđi isporučenu robu. Kupac nam već sada ustupa sva potraživanja i propratna prava nastala otuđenjem predmetne robe u visini vrednosti te robe.

Ustupljena potraživanja služe kao osiguranje za ostvarivanje svih prava iz st. 1. Kupac je dužan da na naš zahtev informiše treće lice o ustupanju (radi plaćanja nama) i da nam pruži sve neophodne informacije i preda dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje naših prava.

Kupac sme da preradi, prepravi i poveže sa drugim predmetima predmetnu robu. Prerada i prepravka se radi za preduzeće Metalex ATM. Mi postajemo neposredno vlasnik predmeta koji je nastao preradom ili prepravkom i to u visini koja odgovara vrednosti isporuke. Prerađen ili prepravljen predmet se smatra zadržanom robom.

Prilikom prerade, prepravke ili povezivanja sa drugim predmetima koji nama ne pripadaju imamo pravo suvlasništva u visini vrednosti našeg udela, ta vrednost proizilazi iz odnosa vrednosti prerađene, prepravljene ili spojene zadržane robe i vrednosti novog predmeta. Udeo u potraživanjima ustupljen nama ima prednost ispred drugih potraživanja.

Ako kupac zadržanu robu spoji sa zemljištem ili pokretnim dobrima, ustupa nam radi sigurnosti sva svoja potraživanja na temelju naknade za spajanje, sa svim pratećim pravima, bez da su potrebna dalja objašnjenja.

Visina ustupljenih potraživanja određena je prethodnim stavom.

Obavezujemo se da oslobodimo dobra zadržana radi sigurnosti na koje imamo pravo, ako njihova vrednost prevazilazi vrednost još neizmirenih potraživanja za više od 20%.

Kupac nema pravo da drugačije raspolaže robom, osim na gore navedeni način, posebno ne sme da je založi ili preda radi sigurnosti u vlasništvo drugome. Prilikom zaplene ili drugog načina raspolaganja trećih lica predmetnom robom, kupac je dužan da ukaže na pravo vlasništva od strane preduzeća Metalex ATM. Kupac je dužan da nas neodložno obavesti o svim slučajevima ograničenjima naših prava na vlasništvo predmetne robe.

U slučaju da kupac prekrši uslove iz ugovora, posebno ako kasni sa isplatom, ostatak duga dospeva odmah.

U tom slučaju imamo pravo da tražimo povraćaj robe i da istu preuzmemo od kupca. Kupac u tom slučaju nema pravo državine.

7. Upotreba software-a

Kupac uz nadoknadu dobija pravo korišćenja software-a preduzeća Metalex ATM. To pravo korišćenja nije isključivo, nije prenosivo, nije vremenski ograničeno i važi za određeni hardware-proizvod.

Metalex ATM doo ostaje vlasnik autorskih prava kao i svih ostalih službenim putem zaštićenih prava.

Pravo umnožavanja je dozvoljeno samo u svrhu zaštite podataka od brisanja. Copyright – oznake se ne smeju odstraniti.

Prosleđivanje trećem licu je moguće samo uz našu saglasnost. Prilikom ustupanja software-a u svrhu daljnjeg otuđenja neophodno je da treće lice prizna ove uslove. Promene nisu dozvoljene.

Naručilac u slučaju kršenja ovih odredaba mora da plati ugovorenu kaznu u visini desetostruke vrednosti porudžbine. Ova kazna se ne može zaračunati na eventualni zahtev za naknadu štete. Software i sva prateća dokumentacija se moraju na zahtev neodložno vratiti.

Gore navedene odredbe ne važe za korisnički software koji je razvijen po nalogu i opisu kupca , specifično za njegove potrebe.

Takav software je izrađen u okviru ugovorenog kompletnog upravljanja, u skladu sa potrebama korisnika i prilagođen je ugovorenim funkcionalnim karakteristikama, uz primenu standardnih softwere modula i potprograma razvijenih od strane Metalex ATM doo.

Sa potpunom isplatom kupovne cene korisničkog programa napravljenog za specifične potrebe kupca, Metalex ATM doo prenosi isključivo, prostorno i vremenski neograničeno pravo korišćenja, ali bez ikakvih prava na standardne software module koji su korišćeni za dati program. Metalex ATM doo zadržava pravo da ista rešenja koristi i ponudi za rešavanje drugih specifičnih software-skih zadataka. Metalex ATM doo zadržava u svakom slučaju jednostavno pravo korišćenja specifičnih rešenja za sopstvene potrebe.

8. Garancija

Preduzeće Metalex ATM garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj od strane proizvođača. Tehnička roba obavezno uz uređaj mora posedovati garantni list dobavljača. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja koji se unosi u garantni list, overava i potpisuje.

Pravo na garanciju i besplatno servisiranje u garantnom roku, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem, fizičkim oštećenjem, korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane za to neovlašćenih lica.

Za manjkavost naših isporuka i radova, u koje se ubraja i odsutnost zagarantovanih karakteristika, jamčimo kako sledi:

Besplatno popravljamo sve delove ili nanovo izvršavamo sve radove u roku od 12 meseci po prenosu rizika, ukoliko je manjkavost (neupotrebljivost ili ograničena upotrebljivost) nastala usled okolnosti pre prenosa rizika, posebno zbog greške u konstrukciji, lošeg materijala ili manjkave izvedbe. Habajući delovi su izuzeti od ove garancije.

Za Metalex ATM software mi preuzimamo odgovornost za korektno umnožavanje. Metalex ATM software je primenjljiv na hardware-proizvodima koje određuje Metalex ATM. Garancija se izvršava isporukom zamene. Inače ne preuzimamo jemstvo za besprekornost software-a i njegovu strukturu podataka, osim ako je u pismenom obliku drugačije ugovoreno.

Kod korisničkih programa pravljenih za specifične potrebe kupca Metalex ATM garantuje za podudarnost funkcionalnih i radnih osobina koji su određeni opisom projektnog zadatka, potvrdom porudžbine, dokumentacijom ili zajedničkim opisom radne procedure i njenim funkcijama i osobinama. Metalex ATM ne garantuje za besprekornost programa u slučaju njihove primene koju je kupac predvideo, posebno ne za one slučajeve, koji Metalex ATM-u nisu bili poznati ili koji nisu bili testirani u trenutku izrade i primopredaje.

Garantni rok za korisnički software prilagođen specifičnim potrebama kupca iznosi 6 meseci i počinje u trenutku primopredaje, najkasnije sa okončanjem faze testiranja. Garancija podrazumeva dijagnostikovanje grešaka i otklanjanje grešaka i smetnji, ukoliko je neophodno i na licu mesta.

Za popravljeni predmet ili zamenu odnosno novo izvedene radove dajemo garanciju od 3 meseca. Ona važi najmanje do isteka prvenstvenog garantnog roka. Garantni rok za isporučeni predmet se produžava za dužinu perioda u kome predmet zbog radova na popravci nije bio u pogonu.

O utvrđenim manjkavostima nas morate obavestiti pismenim putem odmah, odnosno najkasnije 8 dana od dana pristiza greške nije izvršeno ili ako je nekoliko pokušaja ispravke, uprkos davanju primerenog roka, ostalo bezuspešno.

Daljna potraživanja kupca, posebno prava na nadoknadu štete koja nije nastala na samom predmetu isporuke, su isključena.

Ovo isključenje garancije ne važi, ako je postojala namera ili grubi nemar zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih, kao ni prilikom krivične povrede bitnih ugovornih obaveza. U slučaju krivičnih povreda bitnih ugovornih obaveza odgovornost snosi Metalex ATM – osim u slučajevima namere ili grubog nemara zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih – samo za ugovorno tipičnu, razumnu, predvidivu štetu.

Isključenje garancije ne važi ni u slučajevima u kojima je zakonom predviđeno da je obavezna odgovornost proizvođača u slučaju štete na stvarima i licima nastalim usled manjkavosti isporučenog predmeta koji je privatno korišćen.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

Neprimerena ili nestručna upotreba odn. skladištenje, pogrešna montaža od strane kupca ili trećih lica, samovoljni pokušaji remonta i izmene, prirodno habanje, pogrešno ili nemarno korišćenje, hemijski uticaji, uticaji struje kao i druge okolnosti na koje mi ne možemo uticati, kao i kod upotrebe u nepredviđene svrhe i uz nepoštovanje naših uputstava i kataloških podataka, posebno u odnosu na primenu naših cilindara (uputstva o podmazivanju). Garancija prestaje da važi ukoliko kupac ili treće lice izmeni upravljanje odnosno software bez prethodne saglasnosti Metalex ATM i bez drugih ovlašćenja (kasno uklanjanje grešaka od strane Metalex ATM), ovo važi i u slučuju da se greška pojavi na delu koji nije izmenjen.

Naši podaci o isporučenom proizvodu i o svrsi korišćenja, na primer o težini, tvrdoći, upotrebnim parametrima, temperaturi i sl. predstavljaju samo opis odnosno orijentacione veličine i nisu zagarantovane osobine proizvoda. To su samo orijentacione vrednosti i zagarantovane su samo u odnosu na naše uzorke koje je kupac isprobao za određenu namenu i koji su kao takvi odobreni. Neznatna odstupanja ne opravdavaju garantna potraživanja.

Gore navedena ograničenja jemstva važe i za savetovanja ili predloge, kao i za eventualne zahteve kupca, koji se temelje na povredi sporednih ugovornih obaveza.

9. Odustanak od ugovora, odštetni zahtev i pravo reklamacije

Kupac može da odustane od ugovora ukoliko nismo u mogućnosti da ispunimo sve obaveze pre prenosa rizika. Kupac ima pravo da odustane i ako su naručeni istovetni delovi, od kojih neke ne možemo da isporučimo, a on ima opravdan razlog da ne prihvati delimičnu isporuku. Ukoliko to nije slučaj, kupac može da umanji odgovarajući deo svojih obaveza prema nama.

Ako Metalex ATM kasni sa ispunjenjem obaveza i kupac nam odobri primeren naknadni rok uz nedvosmislenu izjavu da posle tog roka odbija naše usluge, i ukoliko mi ne ispunimo obaveze u tom naknadnom roku, kupac može da odustane od ugovora. Ako kupac robu primi sa zakašnjenjem i to svojom krivicom, ostaje dužan da ispuni svoje obaveze prema nama.

Kako je u odeljku 4 već navedeno, u slučaju da kupac pretrpi štetu zbog kašnjenja našom krivicom, on ima pravo da podnese odštetni zahtev u slučaju štete zbog kašnjenja.

Isključeni su svi ostali zahtevi kupca, posebno u odnosu na pozitivnu povredu potraživanja, naknadu štete nastale usled povrede obaveza prilikom ugovornih pregovora i nedozvoljenih radnji i to i onih šteta, koje nisu nastale na samom isporučenom predmetu.

Ovo isključenje garancije ne važi ako je postojala namera ili grubi nemar zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih, kao ni prilikom krivične povrede bitnih ugovornih obaveza. U slučaju krivičnih povreda bitnih ugovornih obaveza odgovornost snosi Metalex ATM  – osim u slučajevima namere ili grubog nemara zakonskih zastupnika i vodećih zaposlenih – samo za ugovorno tipičnu, razumnu, predvidivu štetu.

Isključenje garancije ne važi ni u slučajevima u kojima je zakonom predviđeno da je obavezna odgovornost proizvođača u slučaju štete na stvarima i licima nastalim usled manjkavosti isporučenog predmeta koji je privatno korišćen.

Za proizvode drugih proizvođača garantujemo samo u smislu ustupanja odgovarajućih zahteva u okviru garancije, na koje imamo prava u odnosu na isporučioca tih proizvoda, ukoliko su ta prava važeća. Ovo ne važi ako je zakonom predviđena daljnja odgovornost samog proizvođača.

Prilikom konstrukcije ili proizvodnje prema obavezujućoj specifikaciji koju nam je podneo kupac, on nas oslobađa svih eventualnih zahteva trećih lica u odnosu na njihova autorska prava i zaštitu njihovih patenata.

U slučaju nepredviđenih događaja/ više sile u smislu čl. 4, ukoliko oni menjaju ekonomski značaj ili sadržaj obaveza ili utiču na naš pogon i u slučaju da se naknadno ustanovi nemogućnost ispunjenje obaveza, ugovor će biti primereno prilagođen.

Ukoliko to nije ekonomski opravdano, zadržavamo pravo da odustanemo delimično ili potpuno od ugovora.

Reklamacija

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledećih kategorija:

1. Isporučeni proizvod je vidno oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), oštećena je ambalaža ili su vidna oštećanja na samoj ambalaži. U ovom slučaju, problem se mora evidentirati na licu mesta, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U ovom slučaju se popunjava Zapisnik o oštećenju. Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi nakon toga utvrdite kvar ili bilo koju drugu nedoslednost, Vaša reklamacija neće biti uvažena.

2. U slučaju da je proizvod u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad neispravan, robu možete vratiti u roku od 8 dana od dana kupovine. Robu menjamo samo sa priloženim računom i garantim listom. Vraćena roba mora biti zapakovana u originalnu ambalažu, nekorišćena i neoštećena. Po želji, robu vam možemo zameniti za novu ili vratiti novac.

3. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku. U tom slučaju, proizvod isključivo šaljete u servis na onu adresu koja je upisana na garantnom listu (tu se nalazi kontakt telefon i adresa ovlašćenog servisa koji Vam može rešiti kvar). Svako slanje proizvoda na drugu adresu (koja ne piše na garantnom listu koji ste dobili uz proizvod) se ne prihvata i proizvod gubi garanciju. Ovo se može dogoditi i ako sami pokušate da otklonite nastali kvar. Fizički oštećene komponente ne podležu garanciji.

Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:

- da reklamirani proizvod na servis donese u originalnoj ambalaži i u servis naznačen na garantnom listu.

- da prodavcu/serviseru podnese na uvid original garantnog lista i račun o kupovini.

- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je i ostavio proizvod.

- u vezi sa reklamacijama i servisom u garantnom roku, ne postoji nikakva obaveza Metalex ATM-a, pa čak ni u organizovanju prevoza uređaja do ovlašćenog servisa.

Za uvažene reklamacije Metalex ATM u potpunosti snosi troškove transporta, ukoliko su ispoštovani prethodno navedeni slučajevi. U svim ostalim slučajevima troškove snosi kupac.

Povrat robe i novca

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja robe, odnosno u cilju servisiranja iste i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio robu, ako je roba otvarana, i nakon određenog vremena nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručene robe – povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko je greškom Metalex ATM-a fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema robe;

2. Ukoliko je kupcu fakturisana neispravna, rok za započinjanje procedure povrat robe je 24h od trenutka prijema robe

3. Ukoliko je proizvod predmet reklamacije i isti je odnešen u ovlašćeni servis zbog saniranja kvara, i kao takav nije moguće da se popravi. Od ovlašćenog servisa treba da dobijete „potvrdu o nemogućnosti popravke uređaja“. Nakon toga je potrebno popuniti Reklamacioni list i zajedno sa robom poslati na našu adresu. Rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema reklamacionog lista.

U slučaju povrata novca, ukoliko su ispoštovane prethodne odredbe, rok za povrat novca je 7 dana od trenutka prijema uređaja od strane Metalex ATM-a.

Metalex ATM zadržava sva prava promene cene proizvoda; tako da, ako ste poručili robu po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena smanjena, i želite povrat novca, iznos koji će Vam biti isplaćen biće po tržišnoj vrednosti na dan povrata novca.

10. Tajnost podataka

Kupac je dužan da sve informacije, know-how i druge poslovne tajne u vezi sa sprovođenjem date porudžbine tretira strogo poverljivo i da bez izričitog odobrenja od strane Metalex ATM ne daje i ne čini dostupnim trećim licima nikakve informacije, dokumenta, dokumentaciju, crteže, skice ili druge podloge.

Metalex ATM poštuje tajnost dokumentacije, koju je podneo kupac.

11. Nadležnost suda

Eventualni spor po ugovoru saugovarači će rešavati sporazumom, a u slučaju da dođe do spora nadležan je sud u Nišu. Pri tome zadržavamo i pravo podizanja tužbe u matičnom sedištu kupca.