Programski jezici za PLC

IEC 61131-3 standard definiše pet načina programiranja PLC-a svrstanih u dve grupe, grafički i tekstualni jezici, i to:

  • Lestvičasti dijagram (eng. ladder diagram, LD) – grafički prikaz procesa sa logičkim prečkama, sličan šemama relejne lestvičaste logike.
  • Sekvencijalni dijagram funkcija (eng. sequential function charts, SFC) – grafički prikaz povezanih koraka, akcija i prelaza.
  • Dijagram funkcijskih blokova (eng. functional block diagram, FBD) – grafički prikaz toka procesa u obliku jednostavnih i složenih blokova koji su međusobno povezani.
  • Lista naredbi (eng. instruction list, IL) – tekstualni jezik niskog nivoa u kojem se koriste mnemoničke naredbe.
  • Strukturiran tekst (eng. structured text, ST) – tekstualni jezik visokog nivoa, nalik PASCAL-u, posebno razvijen za aplikacije upravljanja industrijskim procesima.

Postojanje više jezika u okviru standarda omogućuje inženjerima različitih nivoa obrazovanja i veština da kreiraju različite elemente programa u različitim fazama životnog ciklusa softvera: specifikacija zahteva, projektovanje, implementacija, testiranje, instalacija i održavanje. Ovo omogućuje da na primer u timovima za instalaciju i održavanje sistema ne budu isključivo programeri. Svaki od navedenih jezika poseduje jedinstvene prednosti i ograničenja, tako da izbor jezika treba da zavisi od konkretnog projekta. Čak šta više, navedeni programski jezici se mogu kombinovati u okviru jednog projekta.

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]