Savet #6 – Šta uzeti u obzir prilikom odabira releja? – Opšte informacije

Ciklus (eng. cycle): obuhvata držanje i otpuštanje releja koje će uslediti potom. Tokom jednog ciklusa, kalem se puni i prazni, i (NO) kontakt će proći kroz ciklus zatvaranja kola, sve do prekidanja kola, nazad do tačke iz koje kreće u ponovno zatvaranje kola.

Period (eng. period): vreme koje obuhvata jedan ciklus.

Faktor rada (eng. duty factor, DF): tokom cikličnog rada, faktor rada predstavlja odnos vremena tokom kojeg je relej napunjen prema vremenu koje je potrebno za jedan ciklus (tj. period). Za kontinualnu upotrebu, DF = 1.

Kontinualni rad (eng. continuous operation): ovo predstavlja stanje u kojem je kalem neprekidno napunjen, ili je napunjen barem onoliko vremena koliko je dovoljno releju da dostogne termalnu ravnotežu.

Mehanički vek trajanja (eng. mechanical life): ova vrednost se izvlači preko testa; punjenje kalema nekoliko releja na 5 do 10 ciklusa u sekundi bez ikakvog potrošača vezanog na kontakte. Ovo utvrđuje krajnju izdržljivost releja gde električno trošenje kontakta ne postoji. Maksimalni električni vek trajanja može da se približi mehaničkom veku u situacijama gde je električno opterećenje kontakata veoma malo.

Operativno vreme (eng. operational time): vreme (prosek vrednosti izmerenih dovodom miminalnog napona jednosmerne struje na kalem releja) za koje se NO kontakt zatvori, od trenutka punjenja kalema. Ne uključuje bounce vreme (pogledati sliku).

Vreme otpuštanja (eng. release time):

  • za CO releje (releji kod kojih kontakti prelaze iz mirnog u radni): vreme (prosek vrednosti izmerenih uklanjanjem napona jednosmerne struje iz kalema) potrebno NC kontaktima da se zatvore, od tačke gašenja napajanja na kalemu. Ne uključuje bounce vreme.
  • Za NO releje: vreme (prosek vrednosti izmerenih uklanjanjem napona jednosmerne struje iz kalema) za koje se NO kontakti otvore, od trenutka gašenja napajanja na kalemu. Ne uključuje bounce vreme.

Napomena: vreme otpuštanja će se povećati ukoliko se koriste diode za suzbijanje povratnih elektromotornih sila vezanih paralelna sa kalemom (bilo kao: zaštita za kalem, integrisana opcija unutar kalema, ili postavljena direktno na pcb).

Bounce vreme (eng. bounce time): najčešća vrednost vremena (prosek izmerenih vrednosti) kada kontakti zatvaranja odskaču, pre nego što zauzmu zatvoreno stanje. Različite vrednosti se generalno primenjuju na NO i NC kontakte.

 

ciklus releja

 

TA – operativno vreme
TB – bounce vreme za NO kontakte
TC – vreme otpuštanja (NO releji)
TD – vreme otpuštanja (CO releji)
TE – bounce vreme za NC kontakte

Preporučujemo proizvode

Slika
Naziv i šifra proizvoda
Cena
Količina
Dodaj
[commerce_price]